Poskytované služby

ověření pozemku

zajištění radonového zaměření

zajištění projektu rodinného domu

zajištění výpočtu energetické náročnosti stavby

vyřízení veškerých náležitostí týkajících se přípravy pozemku pro stavbu

např. přípojky inženýrských sítí, studna, příjezdová komunikace …

vyřízení územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby

stavební dozor

vyřízení veškerých náležitosti týkajících se kolaudace

zajištění podkladů pro vklad do katastru nemovitostí

osobní účast na místních jednáních a místních šetřeních

zajištění vzdání se práva odvolání ve věci příslušných rozhodnutí

v případě potřeby možnost zajištění stavebního inspektora k urychlení stavebního povolení

ověření pozemku

konzultace s příslušnými odbory státní správy a správci inženýrských sítí.

zastupování investora na stavebním úřadě, odboru životního prostředí, vodoprávním úřadě, odboru územního rozvoje, silničním úřadě, ...

zajištění příloh, posudku, studií

např. hluková studie, hydrogeologický posudek, výpočet odvodů ze ZPF, požárně bezpečnostní řešení,..